FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

25. DISSENY DE PLANS D’IGUALTAT (CURS ONLINE)

Presentació

El Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, que modifica l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEMH), va ampliar l’obligació de tenir un Pla d’Igualtat a totes les empreses que tenen una plantilla superior a 50 treballadors i treballadores, donant un termini de temps per a l’acompliment d’aquesta obligació.

Les empreses de més de 150 persones en plantilla se’ls va atorgar un període d'un any per a l'aprovació dels plans d'igualtat a comptar a partir de la publicació del Reial decret llei 6/2019 en el BOE, les empreses amb una plantilla de 100 a 150 treballadors i treballadores, se’ls va concedir un termini de dos anys per a l'aprovació dels plans d'igualtat i les empreses de 50 a 100 persones en plantilla un període de 3 anys per a l'aprovació dels plans d'igualtat.

Una altra obligació que estableix aquesta reforma és el registre del Pla d’Igualtat, registre que a Catalunya es fa en el registre públic de plans d’igualtat, que atorga a les empreses i organitzacions un certificar oficial d’adequació del Pla a la legalitat vigent.

 Per realitzar un Pla d’Igualtat que compleixi amb els requisits recollits en la legislació vigent cal seguir un procés molt concret, que inicia amb la creació d’una comissió d’igualtat dins de l’empresa, la realització d’un diagnòstic negociat, si és el cas, amb la representació legal de les persones treballadores, i la proposta d’actuacions concretes de millora que hauran d’aprovar-se en la comissió i avaluar-se anualment.

 En aquest curs treballarem tant el procés com el continguts que ha de tenir un Pla d’Igualtat. Informació imprescindible per aprendre a dissenyar un Pla o assessorar una empresa o organització que vulgui dissenyar el seu Pla d’Igualtat.

Aquests Curs esta dissenyat per treballar a través del Campus Virtual del Colpis, el Moodle.

OBJECTIUS

 

Objectiu general:

  • Aprendre a dissenyar un Pla d’Igualtat

 

Objectius específics:

  • Conèixer el marc legal existent i les obligacions que han de complir les organitzacions que han o volen dissenyar un Pla d’Igualtat.
  • Aprendre el procés que s’ha de seguir per dissenyar un Pla d’igualtat, analitzant les dificultats que es poden presentar.
  • Analitzar el contingut que ha de tenir un Pla d’Igualtat.  

PROGRAMA

El curs es desenvoluparà seguint la següent estructura.

TEMA 1. Els Plans d’Igualtat. Normativa i obligacions.

TEMA 2. Plans d’Igualtat. Procés.

TEMA 3. Els Plans d’Igualtat. Contingut.

Per a cada tema es plantejaran uns debats per poder aprofundir en els principals conceptes treballats i un petit exercici de reflexió.

Destinataris

-Professionals que treballen en projectes del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. 

-Professionals d'empreses interessades en el disseny d'un Pla d'Igualtat.

-Qualsevol altra persona interessada.

 

PROFESSORAT

Dra Mònica Gelambi. Doctora per la Universitat Rovira i Virgili, amb menció de doctorat europeu. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UB i en Dret per la URV. Des del 2008 és directora del Centre Atena Gender Consulting, centre especialitzat en formació i recerca en temes d’igualtat en gènere en el món local.

DATES D'IMPARTICIÓ

Al ser un curs permanent, es pot realitzar en qualsevol moment. Aquest començarà després de validar el pagament de l'inscripció.

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Gratuït

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Gratuït

CALENDARI DE CLASSES

Del 27 de setembre al 8 de novembre de 2021. A través de la Plataforma Virtual Moodle.

LLOC ON S'IMPARTEIX

CURS ONLINE

A través de la Plataforma Virtual Moodle.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

VOLS BONIFICAR-TE AQUEST CURS? [+]

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya durà a terme de forma gratuïta la gestió de la bonificació de les cotitzacions de la Seguretat Social per finançar el cost dels curs a través de Fundae. És imprescindible que les empreses interessades facin saber al Col·legi la seva voluntat de bonificar-se el curs almenys 10 dies abans de l'inici d'aquest, al correu formacio@colpis.cat.

Share This