Notícies

desembre 19, 2011
CONVOCATÒRIA DE PRÉSTECS UNIVERSITARIS PER A MÀSTER I DOCTORAT
MINISTERI D’EDUCACIÓ

Com a requisits generals per a accedir a aquests ajuts s’estableixen tenir la nacionalitat espanyola o d’un país membre de la Unió Europea; estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, grau, o títol equivalent estranger i haver superat l’última assignatura o requisit per a la seva obtenció amb posterioritat a l’1 de gener de 2000; en el cas de matrícula en països de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) els estudis hauran d’estar estructurats en els principis normatius de l’EEES i organitzats en crèdits europeus ECTS, com a unitat de mesura dels resultats de l’aprenentatge i volum de treball i, en tot cas i de conformitat amb la normativa del país estar reconegut com a títol oficial; en el cas de matrícula en màsters i doctorats en universitats estrangeres que siguin conjunts o que parteix dels estudis es realitzin en universitats espanyoles o en conveni amb aquestes, el màster espanyol haurà de ser oficial.

 

Pel que fa al finançament dels estudis, aquest es materialitzarà a través d’un préstec, amb una disposició inicial i posteriors disposicions mensuals, en cas d’optar a obtenir la renda mensual. Els préstecs cobriran el període des de la data de sol·licitud. Si escau, podrà sol·licitar-se l’abonament retroactiu de les corresponents mensualitats.

 

El termini per a sol·licitar aquests ajuts s’obrirà el dia 1 de febrer de 2012 i estarà vigent fins el 30 de maig del mateix any.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This