Notícies

desembre 05, 2011
CONVOCATÒRIA DE 40 BEQUES DE POSTGRAU – FUNDACIÓN CAJA MADRID

Requisits:
• Tenir nacionalitat espanyola.
• Estar en possessió d’un títol superior expedit per una universitat espanyola o, en el cas de tenir un títol superior d’una universitat estrangera, estar oficialment homologat pel Ministeri d’Educació espanyol en el moment de sol·licitar la beca.
• Els candidats que desitgin realitzar estudis de MBA hauran de comptar amb una experiència professional mínima de dos anys i acreditar-la mitjançant la presentació dels corresponents documents (vida laboral o certificats d’empresa). No aplicable a els qui no vagin a fer MBA.
• Tenir un bon coneixement, escrit i parlat de l’idioma en el qual vagin a desenvolupar els estudis pels quals sol·liciten la beca, havent d’haver superat, a aquests efectes, els exàmens oficials establerts en cada cas (TOEFL, PROFICIENCY, IELTS, DALF, Goethe Zertifikat C1 i titulacions equivalents per a la resta dels països).

Dotació de la Beca: La beca concedida comprendrà els següents conceptes:
• L’import total de la matrícula a la Universitat o Centre Superior d’Investigació en el qual hagi estat admès, el pagament de la qual la Fundació Caja Madrid efectuarà directament a aquesta Universitat o Centre Superior d’Investigació.
• Una assignació al becari per a la seva manutenció i allotjament durant un període màxim de 12 mesos (mínim de 9 mesos) de: 1.500 euros mensuals per a les estades a Estats Units, Regne Unit i Canadà, 1.400 euros mensuals per a les estades a França i Suïssa, 1.200 euros mensuals per a la resta de destinacions europees.
• Els imports corresponents s’abonaran mitjançant ingressos mensuals en un compte de qualsevol oficina de Bankia oberta a nom del becari.
• Una borsa de viatge per cobrir despeses de desplaçament de: 360 euros per a destinacions a Europa, i d’1.450 euros per a Estats Units i Canadà. La borsa de viatge s’abonarà, mitjançant un ingrés en el compte de Bankia oberta a nom del becari, el mateix mes d’inici del gaudi de la beca.
• Una dotació única d’1.000 euros per a despeses d’instal·lació.
• La partida de despeses d’instal·lació s’abonarà, mitjançant un ingrés en el compte de Bankia oberta a nom del becari, el mateix mes d’inici del gaudi de la beca.
• Tots els becaris, durant el temps de durada de la beca, estaran coberts per un segur d’assistència a l’estranger i una assegurança d’accidents, que serà subscrit per la Fundació Caja Madrid.

 

El termini per a presentar-se aquestes beques finalitza el dia 31 de gener de 2012.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This