Notícies

octubre 26, 2011
CONVOCATÒRIA BEQUES DE FORMACIÓ I ESPECIALITZACIÓ – INSTITUT CERVANTES

Les 22 beques es reparteixen de la següent manera:

• Quatre beques per al Centre Virtual Cervantes i Informàtica
• Quatre beques per a l’Àrea Acadèmica
• Dues beques per a l’Àrea de Recursos Humans
• Tres beques per a l’Àrea d’Administració
• Quatre beques per a l’Àrea de Cultura
• Una beca per a l’Àrea de Planificació i Control de Gestió
• Una beca per al Gabinet de Direcció
• Tres beques per a l’Àrea de Patrocini i Gestió Comercial

 

Requisits:
• Haver acabat els estudis conduents a l’obtenció del títol requerit, en els quatre cursos acadèmics anteriors a la data de publicació de la present convocatòria.
• Emplenar una declaració, segons model adjunt a la convocatòria, d’estar al corrent en les obligacions tributàries i/o de Seguretat Social.

A banda d’aquests requisits generals cada beca consta d’uns requisits específics que caldrà consultar a la convocatòria.

 

La dotació econòmica de cada beca serà d’1.163,09 euros bruts mensuals.

 

FORMULARIS A EMPLENAR


ENLLAÇ D’INTERÈS

CONVOCATÒRIA

Share This